Gwarancja

Przepraszamy, ten wpis dostępny jest wyłącznie w językach: Polština. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Firma Breve Tufvassons gwarantuje wysoką jakość i sprawne działanie produktów o okresie 12 miesięcy od daty wydania produktu ostatecznemu odbiorcy, ale nie dłużej niż 24 miesiące od daty produkcji.

 1. Dostawca gwarantuje, iż Produkty sprzedawane Odbiorcy będą wolne od usterek materiałowych i wykonawczych.
 2. Gwarancją są objęte produkty na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Dostawca udziela gwarancji na sprzedawane Produkty w okresie 12 miesięcy od daty wydania Produktu przez Odbiorcę ostatecznemu klientowi.
 4. Po wykryciu wady materiałowej lub wykonawczej objętej gwarancją, Odbiorca obowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o wykrytej wadzie Dostawcę. Na podstawie zgłoszenia, Dostawca ustali sposób postępowania reklamacyjnego. Rzecz, co do której odbiorca zgłasza zastrzeżenia, powinna zostać dostarczona na adres Gwaranta: 93- 347 Łódź, ul. Postępowa 25/27.
 5. Dostawca odpowiada w ramach udzielonej gwarancji za wady fizyczne przedmiotu dostawy powstałe z powodu tkwiących w nim przyczyn – wady konstrukcyjne, materiałowe i wykonawcze oraz jeżeli nie posiada on właściwości, o których istnieniu zapewniano.
 6. Dostawca obowiązany jest usunąć ujawnione w okresie gwarancji wady, według swego wyboru przez dokonanie naprawy Produktu albo jego wymianę na nowy.
 7. W ramach gwarancji Dostawca zobowiązuje się, w ciągu 14 dni od dostarczenia zgłoszonego w ramach gwarancji wadliwego Produktu, do dokonania oceny technicznej, na podstawie której określi, czy dana wada objęta jest gwarancją. W tym samym czasie Dostawca zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad jeśli wada powstała z przyczyny tkwiącej w danym Produkcie. Jeżeli w okresie objętym gwarancją rzecz została poddana naprawie 4 razy i pomimo dokonanych napraw nadal jest wadliwa, Gwarant obowiązany jest do dostarczenia przedmiotu sprzedaży wolnego od wad.
 8. Z zastrzeżeniem ustępu 7, w przypadku nieuzasadnionej i zawinionej przez Dostawcę zwłoki w usuwaniu wady, ostateczny odbiorca może, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu dodatkowego, albo odstąpić od umowy, albo zażądać obniżenia ceny.
 9. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne wynikające z naturalnego zużycia, spowodowane niewłaściwą eksploatacją, wynikające z użytkowania w niewłaściwym środowisku produkcyjnym, powstałe na skutek wprowadzenia modyfikacji lub napraw bez zgody Dostawcy, przez osoby nieuprawnione oraz powstałe na skutek działania czynników zewnętrznych, które nie zostały przewidziane w warunkach Umowy.
 10. Okres gwarancji na naprawy wynosi 3 miesiące, jednakże nie może skończyć się przed upływem pierwotnego, określonego w ust.3 terminu gwarancyjnego. Okres udzielonej gwarancji ulega każdorazowo przedłużeniu o czas przerwy w eksploatacji spowodowany koniecznością usunięcia wady.
 11. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie od jej wydania Gwarantowi do jej odebrania, ponosi Gwarant.

Zarząd Breve Tufvassons

Pobierz: Gwarancja

položit otázku
Potřebujete více informací? Doporučujeme vám kontaktovat naši společnost. Napište nám a určitě dostanete odpověď.
Naši poradci rádi navrhnou a rozptýlí vaše pochybnosti. Zeptejte se směle.

Breve Tufvassons Sp. z o.o.
Postępowa 25/27,
93-347 Łódź, Polska
NIP: 727-012-56-95

Tel: (42) 640 15 39
Fax: (42) 640 15 41
handel@breve.pl